Plan Pracy zespołu nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym
 2023/2024

        Plan pracy nauczycieli wychowania fizycznego zakłada i ukierunkowany jest na spełnienie
 następujących celów: głównego i strategicznych.

Cel główny:
            Kształtowanie nawyku i przygotowanie do całożyciowej aktywności fizycznej oraz wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Wyposażenie w kompetencje niezbędne do dokonywania świadomych wyborów związanych z własną sprawnością, ochroną i doskonaleniem zdrowia własnego i innych. Stwarzanie możliwości i warunków odpowiednich do utrwalania współistnienia kultury fizycznej w życiu codziennym wychowanków oraz ugruntowanie roli sportu i aktywności fizycznej jako istotnej części funkcjonowania w zmieniającym się świecie.

Cele strategiczne:
– rozwijanie zainteresowań oraz uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów
– wspomaganie budowania pozytywnego obrazu własnej osoby jako uczestnika aktywności fizycznej oraz kształtowanie postaw uczniów

– rozwijanie u uczniów umiejętności samooceny oraz zapewnienie atmosfery sprzyjającej rzetelności tej samooceny

lp. Zadania

 

Sposób realizacji Termin Nauczyciel odpowiedzialny
1. Organizacja pracy. 1. Przeanalizowanie i złożenie przedmiotowego systemu oceniania – z uwzględnieniem możliwości uczniów – aktywność jako priorytet.

2. Dostosowanie przydziału miejsc ćwiczeń dla poszczególnych klas – modyfikowanie go w trakcie roku szkolnego podążając za stworzeniem optymalnych warunków ćwiczeń w danej grupie w celu podniesienia lub utrzymania wysokiej frekwencji osób czynnie uczestniczących w zajęciach.

3. Przeanalizowanie i dostosowanie rozkładów materiału nauczania.

IX 2023r. Zespół.
2. Bezpieczeństwo i higiena na zajęciach wychowania fizycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieżące zwracanie uwagi na bezpieczeństwo i higienę na zajęciach wychowania fizycznego – budowanie zaufania i pozytywnego obrazu uczestnictwa w aktywności fizycznej na co dzień:

– przypomnienie regulaminów sal i obiektów sportowych

– przypomnienie i egzekwowanie zasad obowiązujących w szatniach w-f

– zgłaszanie spostrzeżeń dot. stanu technicznego obiektów sportowych i sprzętu

– kształtowanie nawyku przygotowywania się do zajęć – wymóg odpowiedniego stroju sportowego,

– współpraca z pielęgniarką szkolną, komisją ds. BHP

– stworzenie i bieżąca aktualizacja planu dyżurów.

Cały rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół.

 

K. Wilkowski
I. Kordalska

3. Rozwijanie zainteresowań oraz uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów. 1. Indywidualizacja zajęć. (obserwacja, dostosowanie zajęć do możliwości uczniów po pandemii)

2. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych na różnych szczeblach – uczeń jako zawodnik:

– bieżące zgłaszanie zawodników do Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku

3. Organizacja Licealiady Powiatu Kartuskiego w Piłce Nożnej i Lekkiej Atletyce

4. Organizacja rozgrywek wewnątrzszkolnych: siatkówka, piłka nożna (innych w zależności od zainteresowania uczniów).

5. Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do startów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

 6. Wspólne starty oraz uczestnictwo w organizacji przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej w środowisku lokalnym/międzynarodowym (zachęcenie i przygotowanie do uczestnictwa w aktywności fizycznej w przyszłości).

8. Przygotowanie maturzystów do Poloneza – rozpoczęcie balu.

* uczniowie w różnych rolach: zawodnika, sędziego, kibica, inicjatora, organizatora, „trenera” itp.

* stałe wdrażanie do samodoskonalenia uczniów

Cały rok wg harmonogramu rozgrywek

 

Wg harmonogramu srs.

Ustalenie harmonogramu w porozumieniu z dyrekcją.

X 2023r.

 

 

I 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas 5 tych.

4. Współpraca z organami szkoły oraz środowiskiem lokalnym. 1. Współpraca z dyrekcją: min. dotycząca stałego poszerzania oferty możliwości i jakości odbywania się zajęć wychowania fizycznego (realizacja zapotrzebowania na sprzęt sportowy, działania zespołu oparte na współpracy ze środowiskiem lokalnym – korzystanie z Orlika, stadionu miejskiego).

2. Współpraca z innymi zespołami umożliwiająca wdrażanie zagadnień związanych z aktywnością fizyczną przy okazji wydarzeń szkolnych z innych dziedzin.

3. Współpraca z Radą Rodziców związana z finansowaniem wyjazdów, nagród i wyróżnień, poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków Starostwa Powiatowego.

4. Przygotowanie sal do uroczystości szkolnych.

5. Przygotowanie wpisów za osiągnięcia sportowe.

6. Opieka nad Sztandarem ZST.

 

 

 

 

 

Cały rok.

Zespół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Wilkowski

5. Promocja szkoły. 1. Bieżąca aktualizacja informacji z zakresu wychowania fizycznego na stronie internetowej oraz profilu szkoły – uczeń jako dziennikarz.

2. Współpraca z prasą lokalną.

3. Organizacja wydarzeń o tematyce sportowej w ramach wizyt grup  odwiedzających ZST.

4. Zaprezentowanie absolwentów godnie reprezentujących ZST na forum szkoły.

5. Pomoc w organizacji wydarzenia do filmu promującego ZST.

Cały rok.

 

 

 

Wg potrzeb.

 

 

IX 2023r.

Zespół (przy współpracy z młodzieżą).
6. Doskonalenie warsztatu pracy. 1. Udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
2. Udział nauczycieli wychowania fizycznego w rywalizacji sportowej celem samodoskonalenia oraz propagowania sportu wśród młodzieży: starty na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym (podkreślenie walorów całożyciowej aktywności fizycznej.

3. Awans zawodowy nauczycieli w-f.

Cały rok. Zespół.

 

* Plan pracy zespołu zakłada wprowadzenie innych przedsięwzięć, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom szkoły oraz młodzieży, pojawiających się w trakcie trwania roku szkolnego.

* Sprawy zespołu wychowania fizycznego omawiane będą na spotkaniach oraz w grupie dyskusyjnej – doraźnie wg potrzeb.

Przewodniczący Zespołu : Izabela Kordalska.