Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach

Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • pliki oraz artykuły zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Bruniecki.
 • E-mail: kierownikgospodarczy@zst.kartuzy.pl
 • Telefon: 586811615

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach
 • Adres: Zespół Szkół Technicznych
  ul. Mściwoja II 24
  83-300 Kartuzy
 • E-mail: sekretariat@zst.kartuzy.pl
 • Telefon: 586811615

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach mieści się pod jednym adresem w dwóch budynkach (główny budynek szkoły i warsztaty szkolne)

 1. Główny budynek szkoły: ul. Mściwoja II 24, 83-300 Kartuzy – Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz, pomieszczenia administracyjne oraz sale lekcyjne na parterze budynku.
 2. Budynek warsztatowy szkoły: ul. Mściwoja II 24, 83-300 Kartuzy – Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do budynku z poziomu gruntu.