Wizja i misja Zespołu Szkół Technicznych

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, umożliwiającą uczniom nabycie kwalifikacji zawodowych dla lepszych szans zawodowych i życiowych. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.

Z powyższej misji szkoły wynikają główne jej cele a zarazem kierunki przyszłych działań:

  • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadomego, odpowiedzialnego i bezkompromisowego kierowania swoim życiem,
  • podnoszenie efektywności kształcenia poprzez bieżącą analizę wyników nauczania i analizę wyników egzaminów zewnętrznych, co w konsekwencji przełoży się na umiejętność planowania i organizowania własnej przyszłości młodych ludzi, wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych, szerszy udział w olimpiadach i konkursach,
  • życzliwa, przyjazna atmosfera we wszystkich możliwych relacjach: uczeń→ nauczyciel→ rodzic→ dyrektor,
  • otwartość szkoły na otoczenie – aktywna współpraca z instytucjami, władzami i środowiskiem lokalnym,
  • rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjnymi,
  • nowoczesna baza dydaktyczna – nowoczesne pracownie wyposażone w sprzęt komputerowy i audiowizualny,
  • zapewnienie uczniom i ich rodzicom wsparcia pedagogicznego.