Regulamin biblioteki szkolnej ZST w Kartuzach

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną.

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są:
– uczniowie, nauczyciele, rodzice (na konto dziecka), pracownicy administracji i obsługi.
Wyżej wymienione osoby mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego i harmonogramu swojej pracy.

4. Do zadań biblioteki szkolnej należą:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz dokumentów pracy szkoły. Zbiory biblioteki są zgodne z poziomem i profilem szkoły i realizowanymi w niej programami nauczania,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • organizowanie warsztatu informacyjnego: katalog, kartoteka, księgozbiór podręczny,
 • uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z nauczycielami, wychowawcami
 • kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji,
 • przygotowanie użytkowników do samokształcenia i edukacji ustawicznej,
 • promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa,
 • współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami wspomagającymi edukację,
 • promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

5. Zasady korzystania z zasobów bibliotecznych:

 • Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko, w liczbie do 5 egzemplarzy, na okres 3 tygodni, czasopisma na okres do 3 dni, płyty DVD na 1 dzień
 • W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń oraz wydłużyć czas zwrotu.
 • Czytelnik może prosić o przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej książki. Warunkiem uzyskania zgody jest brak zamówienia na daną pozycję.
 • W przypadku zapotrzebowania na określoną pozycję nauczyciel bibliotekarz ma prawo wystąpić o jej zwrot przed upływem terminu wypożyczenia.
 • Jeżeli uczeń przetrzymuje książkę ponad ustalony termin, nalicza mu się karę w wysokości 20 gr za każdy tydzień przetrzymania.
 • Dokumentami uprawniającymi do wypożyczania jest identyfikator, który wydaje szkoła lub ważna legitymacja szkolna.
 • Czytelnicy powinni szanować wypożyczone książki.
 • W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, użytkownik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego tytułu lub po uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki, wydania zbliżonego tematycznie lub uiszczenia ustalonej kwoty pieniędzy.
 • Maturzyści i uczniowie kończący ZSZ rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.
 • Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.
 • Odchodzący ze szkoły pracownicy mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
 • Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz spożywania posiłków i napojów oraz pozostawienie po sobie porządku.
   

Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej ZST

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie po okazaniu identyfikatora lub legitymacji szkolnej oraz rodzice i pracownicy ZST.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwaniaw celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystająz komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.
 6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 11. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
 12. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane. W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt wydruku, drukowania dokonuje bibliotekarz.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, nie wolno włączać głośnika, jeżeli przeszkadza to pozostałym użytkownikom i czytelnikom
 15. Zakazuje się spożywania posiłków i napojów przy komputerach, nie wolno zostawiać śmieci i nieuporządkowanego stanowiska.
 16. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 17. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.