Zasady wydawania duplikatów dokumentów oraz płatności

 
 
I.   Na podstawie § 26, pkt. 3  rozporządzenia w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanietych czynności(Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624) pobiera się opłaty:
a)   za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
b)   za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu,
II.   Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z 16 listopada 2006 r.
      o opłacie skarbowej (Dz. U. z 8 grudnia 2006 r. z późn. zm.) 
      opłaty skarbowe odpowiednio wynoszą:
·     za legalizację dokumentu ( za wydanie duplikatu świadectwa ) – 26 zł
·     za poświadczenie własnoręczności podpisu ( za wydanie duplikatu legitymacji ) – 9 zł

 

Powyższe opłaty należy wpłacić na konto BP PKO o/Kartuzy
90 1020 1866 0000 1002 0002 6674

 
 
W związku z powyższym w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej, zaświadczenia dla opiekuna lub innych dokumentów osoba zainteresowana winna złożyć wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć, o ile jest to możliwe, zniszczony dokument.