Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach został objęty wsparciem w ramach dwóch projektów zintegrowanych, na które Powiat Kartuski pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych:

„Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

oraz

„Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” stanowiącego element Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Województwa Pomorskiego, Szkoła została objęta wsparciem w ramach następujących branż kluczowych: Budownictwo w zakresie zawodów: technik budownictwa, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektryk, ślusarz, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kamieniarz oraz branży Energetyka i Ekoenergetyka w zakresie zawodów takich jak: technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektromechanik, elektryk oraz obecnie technik mechatronik.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie kształcący się we wskazanych zawodach otrzymują wsparcie w ramach projektu poprzez udział w zajęciach z języka angielskiego branżowego, doradztwa zawodowego zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej. Uczestnicy projektu biorą również udział odpowiednio w stażach lub praktykach zawodowych u lokalnych pracodawców, wykraczające swoimi treściami poza szkolną podstawę programową, w wymiarze 150 godzin, po ukończeniu których otrzymują stypendium oraz certyfikat. Dodatkowo uczniowie uzyskują możliwość rozwoju kompetencji poprzez udział w atrakcyjnych kursach zawodowych, bardzo poszukiwanych przez pracowników i pracodawców.

Wsparciem zostali tez objęci nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach. Mają oni możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, poszerzania fachowej wiedzy oraz zdobywania dodatkowych umiejętności. Mogą uczestniczyć w kursach zawodowych przygotowujących do prowadzenia teoretycznej nauki zawodu w szkole.

Ponadto nauczyciele biorą udział w stażach zawodowych u pracodawców w wymiarze min. 40 godzin.

W ramach projektu działa również Powiatowy Konsultant doradztwa zawodowego, do którego zadań na poziomie lokalnym należy m.in.: koordynowanie, inicjowanie i prowadzenie działań w sieci doradztwa zawodowego w powiecie dla branż kluczowych takich jak: transport, logistyka i motoryzacja, budownictwo oraz energetyka i ekoenergetyka; niesienie pomocy doradcom zawodowym w szkołach w zakresie form i metod współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo; badanie struktury i zapotrzebowania rynku pracy w branżach kluczowych i organizowanie spotkań upowszechniających dane z tego zakresu.

 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkoły.

Projekt realizowany jest do 29 stycznia 2021 r.

Wysokość dofinansowania wynosi 3 694 680,90 zł .

 

Drugi projekt ukierunkowany jest na inwestycje związane z istniejącą infrastrukturą szkoły w ramach branży kluczowej Budownictwo, Energetyka i Ekoenergetyka. W projekcie z działania 4.1 wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie dostosowania i wyposażenia istniejących budynków Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach na potrzeby nowoczesnych pracowni dydaktycznych w Powiatowym Inteligentnym Centrum Edukacyjnym w Kartuzach: tynkarsko-murarskiej, symulatora inteligentnego domu pasywnego i pracowni elektrycznej. W odniesieniu do dwóch pierwszych budynków wykonany zostanie remont i przebudowa wewnątrz i na zewnątrz budynków połączonego z dociepleniem ścian zewnętrznych i dachu. W budynku istniejących warsztatów szkolnych zaplanowano dostosowanie jednej z sal na pracownię elektryczną, w której poza drobnymi naprawami powłok malarskich powstałych w wyniku montażu nowych instalacji i urządzeń nie planuje się robót remontowo-budowlanych. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie składające się z nowoczesnych sprzętów, dzięki którym podniesie się efektywność nauczania.

W projekcie zaplanowano możliwość kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych, oferującą zdobycie kwalifikacji w branżach transportowo – logistycznych, w formie KUZ.

Projekt realizowany jest do 31.03.2019 r.

Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. 6 291 343,00 zł .

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadającej potrzebom lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W ramach projektów zintegrowanych oprócz Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach wsparcie dla uczniów i nauczycieli, inwestycje w infrastrukturę oraz zakup wyposażenia otrzymuje również Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie w ramach branży kluczowej: Transport, logistyka i motoryzacja