Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach

(obowiązuje od 12.09.2014)

 

 

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Definicja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 3. Obowiązujące akty prawne, dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.
 4. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego system doradztwa zawodowego
 5. Ogólne cele i zadania szkolnego systemu doradztwa zawodowego
 6. Adresaci WSDZ
 7. Formy pracy w ramach WSDZ
 8. Korzyści wynikające z realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 9. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 10. Roczny plan działań
   

1.  Wstęp

Zarówno polskie przepisy prawa, jak i unijne dyrektywy zobowiązują szkoły od poziomu gimnazjum do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. W każdej szkole powinien zostać zorganizowany wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ), który jest częścią programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Taki obowiązek dotyczy również placówek, w których nie powołano szkolnego doradcy zawodowego.

Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego jest wynikiem zmian, jakie zaistniały na rynku pracy w okresie ostatnich dwóch dekad: pojawienie się nowych zawodów, wzrost bezrobocia, swobodna emigracja zarobkowa. To wszystko wymaga od nowoczesnego systemu kształcenia jak najwcześniejszych prób rozwijania u młodego pokolenia umiejętności planowania własnej kariery zawodowej oraz racjonalnego i trafnego podejmowania decyzji zawodowych.

2. Definicja WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Powinien on określać role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty oraz metody pracy.

 

3. Obowiązujące akty prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego 

Wcześniejsze regulacje prawne

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego 

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U z 2003 r. Nr 5, poz.46)
 

4. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.
 • System obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).
 • Ma charakter planowych działań koordynowanych przez szkolnego doradcę zawodowego.
   

5. Cele i zadania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

 • Profesjonalna pomoc uczniom z zakresu doradztwa zawodowego, nakierowana na zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych usytuowana blisko ucznia – w szkole.
 • Pomoc uczniom w uzyskaniu odpowiedniego wglądu w ich własne zainteresowania, możliwości, zdolności, poznanie osobowości.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. bezrobocie, zmiana pracy, problemy zdrowotne, mobilność zawodowa).
 • Zapoznanie uczniów z zawodami przyszłości.
 • Aktywizacja uczniów do poszukiwania informacji dotyczących kierunków studiów, zawodów oraz rynku pracy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
 • Integrowanie działań instytucji wspomagających WSDZ.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania ich dzieci w podejmowaniu świadomych wyborów.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z poradnictwem zawodowym w ramach lekcji wychowawczej i zajęciach przedmiotowych
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika – kompetencje poszukiwane na rynku pracy.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów.
 • Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje.
 • Pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.
 • Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły, m.in. poprzez promocję szkolnictwa zawodowego i oferty edukacyjnej szkoły
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
 • Wzbogacanie warsztatu informacyjnego doradcy zawodowego
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
   

6. Adresatami programu doradztwa zawodowego są:

 • uczniowie
 • rodzice
 • nauczyciele – Rada Pedagogiczna
   

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • poznawanie siebie
 • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych , poznawanie zawodów
 • analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy
 • indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu
 • udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej
 • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego
 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów
 • pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego
 • przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole
 • określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia
 • wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie kształcenia ustawicznego
 • poruszanie się na rynku pracy (poszukiwanie i utrzymywanie pracy oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne)
 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie
 • udzielanie informacji dotyczącej wpływu rynku pracy na planowanie kariery, obejmujące: zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach w ostatnich latach, cechy dobrego pracownika oczekiwane przez pracodawców
 • kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy
 • kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub w systemie kształcenia ustawicznego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów
 • zajęcia psychologiczno-edukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach
 • indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • gromadzenie, systematyczną aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych
   

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły
 • określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki
 • określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego w placówce
 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej  i roli pracownika, zawartych w programie wychowawczym szkoły
 • identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy
   

7. Formy realizacji WSDZ:

a)na poziomie klas:

 • realizacja tematyki godzin wychowawczych przez wychowawców klas, doradcę zawodowego, pedagoga i psychologa
 • realizacja tematyki w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych, języka polskiego, języków obcych, wiedzy o społeczeństwie, zajęć praktycznych
 • zajęcia w ramach lekcji zastępczych prowadzone przez doradcę zawodowego.
 • zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych PPP, MCIZ i inne instytucje wspierające

b)na poziomie ponadklasowym:

 • rozwój współpracy z uczelniami, instytucjami rynku pracy,                      
 • spotkania uczniów z przedstawicielami różnych zawodów, wyższych uczelni, szkół policealnych,
 • wyjazdy i wyjścia uczniów na Salon Maturzystów, Targi Akademia, Drzwi Otwarte wyższych uczelni; wykłady, laboratoria pokazowe na uczelniach; powiatowe targi „Nauka-Praca-Kariera”, Targi Nauki, Innowacji i Techniki Przemysłowej, i inne.
 • funkcjonowanie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w czytelni szkolnej,
 • porady indywidualne,
 • szkolny i powiatowy konkurs ,,Autoprezentacja”,
 • wyjazdy do zakładów pracy
 • spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy
 • realizacja projektów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i poszerzających wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego
 • zawodowe staże zagraniczne młodzieży
   

8. Sojusznicy i instytucje wspierające realizację WSDZ:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Rodzice uczniów
 • Placówki oświatowe w regionie
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Punkt pośrednictwa pracy OHP
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 • Inkubator przedsiębiorczości
 • Zakłady pracy działające w regionie
 • Organizacje rzemieślnicze
 • Organizacje zrzeszające pracodawców
 • Wyższe uczelnie (w tym Politechnika Gdańska)
 • Przychodnia medycyny pracy
 • Biura kariery
 • Inne.
   

9. Korzyści wynikające z realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 

Dla indywidualnych odbiorców:

 • łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
 • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
 • świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
 • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
 • świadomość konieczności i możliwości zmian w planowanej karierze zawodowej,
 • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Dla szkoły:

 • realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w prawie oświatowym
 • zapewnienie ciągłości działań doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły i WSDZ
 • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji
   

Dla innych podmiotów:

 • przepływ informacji zawodowej sprzyjającej trafnym wyborom uczniówi korzystnie wpływających na dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy,
 • zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
 • podejmowanie przez władze lokalne właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu,
 • zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję UE.

Dla pracodawców:

 • zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych pracowników,
 • świadomych oczekiwań rynku pracy.

 

10. Ewaluacja WSDZ
 

Przebieg i efekty pracy w zakresie WSDZ są poddawane systematycznej obserwacji i ocenie.

WSDZ podlega ewaluacji przed zakończeniem roku szkolnego.

Ewaluacji podlegać będzie:

 • atrakcyjność programu dla ucznia,
 • praktyczność i użyteczność – czy wyposaża ucznia w wiadomości i umiejętności, które można zastosować w przyszłym życiu zawodowym
   

Narzędziami do zbierania informacji będą:

 • anonimowe ankiety,
 • obserwacja aktywności uczniów na zajęciach.
   

Zmian w WSDZ dokonuje Rada Pedagogiczna zatwierdzając je nową uchwałą.