Nauka zdalna od 20 grudnia 2021 r.

wpis w: Bez kategorii | 0

 

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

zajęcia w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach w systemie zdalnym

 

 

Nauka zdalna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zajęcia stacjonarne – między innymi w szkołach ponadpodstawowych – będą ograniczone  od 20 grudnia 2021 r.    do 9 stycznia 2022 r.

 

 

Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe)

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

# zajęcia praktyczne w szkole realizowane są stacjonarnie z wyłączeniem klas 1 fr i 2 fr dla których zajęcia praktyczne w szkole są zawieszone;

# praktyki zawodowe u pracodawców realizowane są stacjonarnie zgodnie z obowiązującym harmonogramem (klasy technikum).

 

 

Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami

Uczniowie wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami realizują zajęcia u pracodawców w pełnym wymiarze godzin zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

Zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZST w Kartuzach realizowane są w formie zdalnej.

 

Konsultacje dla uczniów i słuchacze szkół oraz placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Dla uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty mogą być realizowane konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne objęte egzaminem w formie stacjonarnej.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram planowanych konsultacji należy przedłożyć w formie pisemnej u dyrektora szkoły (termin, ilość godzin, lista uczniów)

 

 

Zajęcia wspomagające

W szkole pozostaje możliwość prowadzenia zajęć wspomagających w formie stacjonarnej.

 

 

Przerwa świąteczna bez zmian

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka odbywa się w sposób zdalny.

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

 

 

10 i 11 stycznia 2021 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Ze względu na odbywające się w szkole egzaminy zawodowe dni 10 i 12 stycznia 2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami oddelegowani są w te dni do pracodawców.

 

 

Dyrekcja ZST Kartuzy