NAUKA ZDALNA OD 19.10.2020r.

wpis w: Bez kategorii | 0

 

 

Dyrekcja szkoły informuje, że w czasie nauczania zdalnego obowiązuje REGULAMIN STOSOWANIA PRACY ZDALNEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW ZST W KARTUZACH W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ WYWOŁANE WIRUSEM SARS – CoV – 2 ZWANYM DALEJ „Covid 19” oraz REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KARTUZACH W OKRESIE PANDEMII COVID – 19.

GŁÓWNE ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO OD 19.10.2020 r.

1. Na podstawie decyzji Premiera Rady Ministrów z dnia 15 października 2020 r. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach realizuje zdalne nauczanie od dnia 19 października 2020 r. (poniedziałek) do odwołania.

WYCHOWAWCY
1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach zobowiązuje wszystkich wychowawców klas do posiadania bazy danych kontaktowych swoich wychowanków.

NAUCZYCIELE
1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach zobowiązuje nauczycieli do założenia grup i podgrup swoich klas i klas wirtualnych na platformie TEAMS lub innej, z której nauczyciel będzie korzystał podczas zdalnego nauczania.

NAUCZANIE ZDALNE
1. Zdalne nauczanie realizowane jest w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji nauczyciela i klas.
2. Nie ma obowiązku realizowania zdalnego nauczania ze szkoły – dopuszcza się pracę zdalną z domu.
3. Nauczyciel, który zgłosi potrzebę realizacji nauczania zdalnego ze szkoły spowodowaną np. brakami sprzętowymi, zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.
4. Nauczyciel realizujący nauczanie zdalne ze szkoły wpisuje się na listę przy wejściu do szkoły podając godziny pracy i salę lekcyjną, w której będzie pracował.

FORMA REALIZACJI I DOKUMENTOWANIE
1. Podstawą dokumentacji realizacji zdalnego nauczanie jest dziennik elektroniczny LIBRUS.
2. Nauczyciel wpisuje w dzienniku LIBRUS temat zajęć w sposób standardowy, a odznaczenie frekwencji następuje w kategorii „zdalne nauczanie”.
3. Dodatkowo nauczyciel odnotowuje fakt realizacji zajęć w zakładce „dodatkowe realizacje” – wpisując temat zajęć oraz narzędzia wykorzystywane do realizacji zdalnego nauczania, np.: platforma TEAMS lub inne.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
1. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane mogą być również w postaci przekazania uczniom materiałów do opracowania lub z wykorzystaniem linków „zdalne nauczanie wychowania fizycznego”. Warunkiem jest realizacja zajęć w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji nauczyciela i klasy.

ZASADY EDUKACJI ZDALNEJ
1. Uczeń zobowiązany jest do zainstalowania aplikacji MS TEAMS, lub innej w porozumieniu z nauczycielem, umożliwiającej połączenie on – line.
2. Konieczne jest posiadanie zestawu mikrofonu i głośników. Posiadanie kamery nie jest obowiązkowe.
3. Uczeń zobowiązany jest do zapisania się do zespołu z danego przedmiotu za pomocą otrzymanego od nauczyciela kodu dostępu. W przypadku jakichkolwiek problemów należy informować nauczyciela przedmiotu, wychowawcę klasy lub dyrekcję szkoły.
4. Zajęcia on – line trwają 45 minut zgodnie ze stacjonarnym planem lekcji, jednak z zachowaniem zasady, że spotkanie aktywne trwa max. 30 minut. Przewiduje się wykorzystanie pozostałego czasu lekcji na ewentualne konsultacje, pytania uczniów lub pracę własną uczniów – konwersacja pisemna lub on – line.
5. Brak udziału w zajęciach jest równoznaczny z brakiem obecności na lekcji.
6. Uczeń zabiera głos jedynie po wywołaniu przez nauczyciela.
7. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ REJESTROWANIA SPOTKAŃ.
8. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ NAGRYWANIA SPOTKAŃ.
9. Rejestrowanie, nagrywanie lub zakłócanie zajęć (wyciszanie innych, przeszkadzanie, niekulturalne lub zbędne wpisy w konwersacji) skutkują usunięciem ucznia z zajęć on – line, odznaczeniem nieobecności i wpisaniem uwagi.
10. Wszystkie zlecone przez nauczyciela zadania, kartkówki i sprawdziany są obligatoryjne, a ich niewykonanie w wyznaczonym terminie jednoznaczne jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.